کدوم سبک موسیقی رو بیشتر دوس داری؟
(36.41%) 63
پاپ
(35.83%) 62
رپ
(9.826%) 17
سنتی
(6.936%) 12
راک
(10.98%) 19
سایر سبک ها

تعداد شرکت کنندگان : 173