کدوم سبک موسیقی رو بیشتر دوس داری؟
(36.04%) 62
پاپ
(36.04%) 62
رپ
(9.883%) 17
سنتی
(6.976%) 12
راک
(11.04%) 19
سایر سبک ها

تعداد شرکت کنندگان : 172